शब्द रूप

509

शब्द रूप

आत्मन् (पुल्लिंग)
विभक्ति एकवचन

प्रथम आत्मा
द्वितीय आत्मानम्
तृतीय आत्मना
चतुर्थी आत्मने
पंचमी आत्मनः
षष्ठी आत्मनः
सप्तमी आत्मनि
सम्बोधन हे आत्मन्

द्विवचन बहुवचन

आत्मानौ आत्मानः
आत्मानौ आत्मनः
आत्मभ्याम् आत्मभि
आत्मभ्याम् आत्मभ्यः
आत्मभ्याम् आत्मभ्यः
आत्मनोः आत्मनाम्
आत्मनोः आत्मसु
हे आत्मानौ हे आत्मानः !

राजन् (राजा)
संज्ञा (पुल्लिंग)

प्रथम राजा
द्वितीय राजनम्
तृतीय राज्ञा
चतुर्थी राज्ञे
पंचमी राज्ञः
षष्ठी राज्ञः
सप्तमी राज्ञि,राजनि
सम्बोधन हे राजन्!

द्विवचन बहुवचन

राजनौ राजानः
राजानौ राज्ञः
राजभ्याम् राजभिः
राजभ्याम् राजभ्यः
राजभ्याम् राजभ्यः
राज्ञोः राज्ञाम्
राज्ञोः राजसु
हे राजानौ! हे राजानः!

सरित् (नदी)
संज्ञा (स्त्रीलिंग)

प्रथम सरित् सरितौ सरितः
द्वितीया सरितम् सरितौ सरितः
तृतीया सरिता सरिद्भ्याम् सरिद्भिः
चतुर्थी सरिते सरिद्भ्याम् सरिद्भ्यः
पंचमी सरितः सरिद्भ्याम् सरिद्भ्यः
षष्ठी सरितः सरितोः सरिताम्
सप्तमी सरिती सरितोः सरित्सु
सम्बोधन हे सरित् हे सरिता! हे सरिततः!

नामन् (नाम)
संज्ञा (नपुंसकलिंग)

प्रथम नाम
द्वितीया नाम
तृतीया नाम्न
चतुर्थी नाम्ने
पंचमी नाम्नः
षष्ठी नाम्नः
सप्तमी नाम्नि, नामनि
सम्बोधन हे नाम, हे नामन् !

नामनी, नाम्नी नामानि
नामनी, नाम्नी नामानि
नामभ्याम् नामभिः
नामभ्याम् नामभ्यः
नामभ्याम् नामभ्यः
नाम्नोः नाम्नाम्
नाम्नोः नामसु
हे नामनी, नाम्नी! हे नामानि!

जगत् (संसार)
संज्ञा (नपुसंकलिंग)

प्रथम जगत् जगती जगन्ति
द्वितीया जगता जगती जगन्ति
तृतीया जगता जगद्भ्याम् जगद्भिः
चतुर्थी जगते जगद्भ्याम् जगद्भ्यः
पंचमी जगतः जगदभ्याम् जगद्भ्यः
षष्ठी जगतः जगतोः जगद्भ्यः
सप्तमी जगति जगतोः जगत्सु
सम्बोधन हे जगत् हे जगती! हे जयन्ती!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here